OUR Purpose:

To provide relief to the poor, the distressed or the underprivileged by feeding, clothing and educating such individuals, most of which are children, both in the United States and abroad.

CURRENT MISSIONS:


Contagem,MG

BRAZIL

In Contagem we provide food and clothing to the needy and run a public health facility; The 3 Day Rehabilitation Center for Drug and Alcohol Abuse.


Ponta Delgada

AZORES

In Ponta Delgada, we provide food and clothing to the needy with frequent large donations.


Rabo de Peixe

AZORES

In Rabo de Peixe, we provide food and clothing to the needy with frequent large donations.


Amora (Seixal)

PORTUGAL

In Amora, we have an Alcohol Abuse Rehabilitation Center.


Praia, Cape Verde

AFRICA

On the island of Praia in Cape Verde, Africa we provide housing support and food distribution to widows in the community.


Guinea Bissau

W. AFRICA

In Guinea Bissau West Africa, City of Bissau we are helping the poor with food and clothing distribution, educational supplies and more.


Conakry, Guinea

W. AFRICA

In Guinea Conakry West Africa, City of Conakry we are helping the poor with food and clothing distribution, educational supplies and more.


Hyderabad

INDIA

In the city of Hyderabad, India we have orphanages for orphans and children of people with leprosy.


BodhGaya

INDIA

In the city of Boda Gaya, India we have orphanages for orphans and children of people with leprosy.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Connect with Facebook

ສົ່ງການດູແລບາງຄົນ
ເຮັດໃຫ້ເປັນການບໍລິຈາກຫນຶ່ງທີ່ໃຊ້ເວລາ, ໃນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານເລືອກທີ່ຈະດູແລສໍາລັບເດັກນ້ອຍສາກົນ Inc ໄດ້. ການບໍລິຈາກຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນຄວາມຕ້ອງການທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກ.
ຜູ້ໃຫ້ທຶນ A ເດັກ
ສໍາລັບການຕ່ໍາເປັນ .84 ເຊັນຕໍ່ມື້, ທ່ານສາມາດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເດັກນ້ອຍຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ອາໃສຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກຈະມີອາຫານ, ທີ່ພັກອາໄສ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ການສຶກສາແລະການດູແລທາງການແພດ. ພຽງແຕ່ $25 ເດືອນສາມາດສະຫນອງລູກສະຫນັບສະຫນູນຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຫວັງໃຫມ່.