A volunteer at our orphanage In Hyderabad, India shares laughs with the children she cares for as she hands out the new clothing that was sent along with our recent care package.

Did You Know ?

India contains the largest concentration of people living below the international poverty line. According to the World Bank, in 2010 81.1% of people were living on less than $2.50 per day.

 

 

Comments are closed.

Gửi Một số Care
Thực hiện một hiến một lần, trong số tiền của sự lựa chọn của bạn để chăm sóc cho trẻ em International Inc. Đóng góp của bạn sẽ giúp đỡ trẻ em cần tất cả các nơi trên thế giới.
Tài trợ A Child
Đối thấp .84 cent một ngày, bạn có thể đảm bảo rằng một trong những đứa trẻ sống trong nghèo đói sẽ có thức ăn, nơi trú ẩn, quần áo, giáo dục và chăm sóc y tế. Chỉ cần $25 một tháng có thể cung cấp cho con tài trợ của bạn với hy vọng mới.